Zakupy wierzytelności

KGPN skupuje wierzytelności wynikające z faktur, umów oraz not odsetkowych na podstawie umów przelewu wierzytelności. W ramach umowy KGPN przejmuje całą wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami. Natomiast nasi Klienci zyskują:

  • Szybkie spłacenie wierzytelności.
  • Poprawę płynności finansowej.
  • Możliwość wyksięgowania sprzedanych wierzytelności, likwidacji rezerw ograniczających wyniki finansowe.
  • Uniknięcie ryzyka związanego z postępowaniem sądowym, egzekucyjnym lub polubownym.
  • Uniknięcie ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika.

Zakup wierzytelności ma na celu sprzedaż trudnych wierzytelności. Umożliwia to poprawę płynności finansowej oraz zapobiegnie konieczności prowadzenia drogiego i czasochłonnego prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zakup wierzytelności poprzedzamy szczegółową analizą dłużnika, po czym ustalamy indywidualne warunki zakupu.

Oferta cenowa zakupu wierzytelności uzależniona jest od czynników takich jak:

  • wartość wierzytelności,
  • wstępna ocena skuteczności jej egzekwowania,
  • upływ terminu przedawnienia roszczenia.